Podział majątku po rozwodzie - co musisz wiedzieć?

 

Opublikowano: 12 sierpnia, 2022

Wyrok rozwodowy nie tylko kończy małżeństwo, ale również kładzie kres wspólności majątkowej. Oczywiście małżonkowie mają prawo inaczej ułożyć swoje relacje dot. finansów – przykładowo poprzez zawarcie umowy majątkowej, zwanej popularnie intercyzą – jednak nie są to popularne rozwiązania. Tym samym przy rozwodzie prawie zawsze pojawia się pytanie, jak dokonać podziału majątku. Warto wiedzieć, w jaki sposób można załatwić tego rodzaju sprawy – tym bardziej że nierzadko podział majątku jest dużo trudniejszy, niż sam rozwód.

Podział majątku wspólnego – najważniejsze informacje

Sprawy rozwodowe zawsze mają na celu przede wszystkim formalne zakończenie małżeństwa, jednak wyrok rozwodowy wcale nie kończy problemów, z którymi muszą mierzyć się byli małżonkowie. Do najczęściej spotykanych – obok zasad opieki nad dziećmi – należy podział majątku wspólnego. Może on zostać przeprowadzony na dwa sposoby: w drodze umowy zawartej przez byłych małżonków, a więc polubownie, lub na mocy orzeczenia sądu, czyli po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Prawnik od rozwodów wskaże nade wszystko, że ugodowy podział majątku wspólnego jest możliwy tylko wówczas, gdy małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia. To z kolei przeważnie zdarza się wtedy, że temperatura negatywnych emocji podczas rozwodu, a tym samym konfliktu, nie była zbyt duża. Jest to raczej wyjątek od reguły, stąd podział majątku po rozwodzie najczęściej następuje w drodze postępowania sądowego.

Co obejmuje majątek wspólny małżonków?

Bez względu na to, w jaki sposób dokona się podział majątku, zawsze wyjściową kwestią jest ustalenie, co dokładnie wchodzi w jego zakres. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego majątek wspólny małżonków obejmuje wszystko to, co małżonkowie nabyli po zawarciu małżeństwa. W szczególności – jak wyjaśnia prawnik od rozwodów – w skład tego majątku wchodzi pobrane przez każdego z małżonków wynagrodzenie za pracę; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków czy środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Jednocześnie to, że po zawarciu małżeństwa powstaje majątek wspólny małżonków, nie oznacza, iż w ogóle nie zachowują oni żadnego majątku osobistego. Wręcz przeciwnie – w jego skład wchodzą chociażby przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej lub otrzymane przez małżonka w drodze dziedziczenia, lub darowizny. Majątek osobisty – który po rozwodzie po prostu nadal pozostaje własnością każdego z małżonków – obejmuje także m.in.  przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej oraz nagrody za osobiste osiągnięcia. Podział majątku po rozwodzie w ogóle nie obejmuje tego rodzaju składników.

Podział majątku wspólnego za pomocą umowy – o czym pamiętać?

Najprostszym sposobem na podział majątku po rozwodzie jest zawarcie przez byłych małżonków umowy, w której sami określą jak dokonać podziału majątku. Mają oni w tym zakresie właściwie pełną dowolność. W praktyce najczęściej spotyka się takie rozwiązanie jak „przyznanie” poszczególnych składników majątku małżonkom i przejęcie ich własności przez jednego ze spłatą drugiego. Rozwiązanie to spotyka się przede wszystkim wówczas, gdy podział majątku obejmuje nieruchomość – np. działkę gruntu, dom lub mieszkanie.

Umowny podział majątku wspólnego może zostać co do zasady dokonany w dowolnej formie. Zawsze jednak warto zawrzeć przynajmniej pisemną umowę. W przypadku sporu co do tego, czy podział majątku po rozwodzie został przeprowadzony w sposób legalny i prawidłowy, będzie to bardzo ważny dowód. Natomiast wówczas, gdy podział majątku dotyczy nieruchomości, umowa zawsze musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jest to – co bez problemu wyjaśni prawnik od rozwodów – standardowe wymaganie co do czynności prawnych dotyczących nieruchomości. Oczywiście po zawarciu takiego kontraktu trzeba jeszcze ujawnić fakt zmiany właściciela nieruchomości w prowadzonych dla niej księgach wieczystych.

Sądowy podział majątku wspólnego – prawnik od rozwodów może okazać się niezbędny

Sprawy rozwodowe w zdecydowanej większości przypadków toczą się w kontekście silnego sporu pomiędzy małżonkami. Uwarunkowania te rzutują także na podział majątku po rozwodzie. Dlatego przeważnie byli małżonkowie przeprowadzają podział majątku przed sądem. Tego rodzaju sprawy toczą się w tzw. trybie nieprocesowym, a ich zwieńczeniem jest wydane przez sąd postanowienia, w którym określa on jakie składniki majątku wspólnego i na jakich zasadach przypadną każdemu z byłych małżonków. Tym samym to, co stanowiło majątek wspólny małżonków, stanie się prywatną własnością każdego z nich. Dlatego sprawy o podział majątku po rozwodzie są tak istotne dla byłych małżonków – w końcu od rozstrzygnięcia sądu w dużej mierze zależy ich finansowa przyszłość.

Podział majątku przez sąd rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku. Może go przedłożyć jeden z małżonków, nie ma jednak przeszkód, aby taki wniosek złożył każdy z nich – wówczas sprawy zostaną połączone do wspólnego rozpoznania. We wniosku o podział majątku wspólnego trzeba przedstawić proponowany sposób podziału – choć nigdy nie jest on wiążący dla sądu, który może rozstrzygnąć sprawę inaczej – oraz jego uzasadnienie. Następnie rozpoczyna się postępowanie, w którym najpierw sąd ustala, co obejmuje majątek wspólny małżonków, a następnie to, jak dokonać podziału majątku. Oczywiście w takich sprawach przeprowadza się szereg dowodów, które mogą dotyczyć m.in. tego, w jakim zakresie każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, co z kolei przekłada się na to, jaka jego część powinna mu przypaść. Stąd nie są to sprawy łatwe, a prawnik od rozwodów może okazać się niezwykle cennym wsparciem dla byłego małżonka, który chce dobrze ochronić swoje prawa majątkowe.

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin