Zakres usług

Prawo własności intelektualnej
(w tym prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej)

Prawa własności intelektualnej chronią dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, tj. dobra o charakterze intelektualnym, które – ucieleśnione w przedmiotach materialnych – stanowią przedmiot obrotu. Mają one ogromne znaczenie gospodarcze i często stanowią o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Akty prawa szczegółowo regulują sposoby uzyskiwania praw do tych dóbr oraz zasady korzystania z nich, a także określają, jakie działania osób trzecich stanowią ich naruszenie. Odrębnym reżimem prawnym jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Może ono uzupełniać ochronę poszczególnych praw własności intelektualnej, a także stanowić osobną podstawę ochrony interesów przedsiębiorców.

Doradzamy Klientom i reprezentujemy ich przed sądami cywilnymi i karnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji.

Zarządzanie portfelem znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych
Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych i na oznaczenia geograficzne.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w bazach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie opinii na ten temat;

 • zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w trybach:

  • krajowym (Urząd Patentowy RP),

  • wspólnotowym (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO [dawniej OHIM] w Alicante),

  • międzynarodowym w ramach Porozumienia madryckiego (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie)

  i nadzorowanie przebiegu postępowania rejestracyjnego;

 • zgłoszenia wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych do rejestracji i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego;

 • zgłoszenia wynalazków oraz walidację patentów;

 • dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą, w tym opłat związanych z uzyskaniem, utrzymaniem i odnawianiem praw wyłącznych oraz ich uiszczanie;

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach spornych dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante i sądami administracyjnymi.

Obrót prawami własności intelektualnej

Uprawnionym przysługuje prawo do rozporządzania prawami własności intelektualnej, które można przenosić na osoby trzecie lub upoważniać je do korzystania z tych praw. Coraz częściej prawa te stanowią przedmiot zabezpieczenia wierzytelności.

W ramach swoich usług opiniujemy i przygotowujemy różnorodne umowy, w tym:

 • umowy przeniesienia (cesji) znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz praw z ich zgłoszeń;

 • umowy licencyjne na korzystanie z ww. dóbr;

 • umowy o koegzystencji praw wyłącznych;

 • umowy zastawu oraz zastawu rejestrowego;

 • umowy dystrybucyjne oraz umowy franczyzy;

 • umowy przenoszące lub upoważniające do korzystania z know-how i niezarejestrowanych znaków towarowych.

Zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji

Prawa własności intelektualnej narażone są na bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie. Akty prawa zawierają szczegółowe regulacje dotyczące ochrony poszczególnych praw wyłącznych, a także zasad uczciwej konkurencji, niemniej jednak do ich właściwego stosowania konieczna jest znajomość orzecznictwa sądowego – wspólnotowego oraz polskiego.

Działamy w wielu sprawach m.in. dotyczących:

 • używania znaków towarowych myląco podobnych do znaków zarejestrowanych;

 • bezprawnego wykorzystania patentów, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych;

 • naruszeń kolorów, obiektów 3D i sloganów reklamowych zarejestrowanych jako znaki towarowe;

 • bezprawnego użycia znaków towarowych na podrobionych produktach;

 • planowania i wdrażania programów mających na celu zapobieżenie degeneracji znanych znaków towarowych, w tym monitorowanie użycia takich znaków;

 • naruszania praw do znaków renomowanych;

 • naśladownictwa produktów;

 • nielegalnego importu równoległego;

 • naruszania znaków towarowych używanych w domenach;

 • nieuczciwej reklamy;

 • ochrony oznaczeń produktów, opakowań i zewnętrznej postaci produktów;

 • organizowania i prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, a także konkursów;

 • ochrony tajemnic i know-how przedsiębiorstwa.

Własność intelektualna w Internecie

Oferujemy kompleksową obsługę właścicielom praw własności intelektualnej, a także doradzamy użytkownikom, którzy są zainteresowani legalnym korzystaniem z tych praw.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • zwalczanie naruszeń znaków towarowych w domenach internetowych, w tym prowadzenie postępowań sądowych oraz arbitrażowych (w szczególności przed Sądem Polubownym działającym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji);

 • zwalczanie naruszeń znaków towarowych i przejawów nieuczciwej konkurencji na stronach internetowych, w tym w tzw. metatagach;

 • prowadzenie postępowań karnych w celu ścigania naruszeń praw do znaków towarowych i patentów w Internecie;

 • przeprowadzanie audytów prawnych stron internetowych, aukcji internetowych, portali internetowych itd.;

 • monitorowanie stron internetowych, aukcji internetowych, portali internetowych itp. w celu ochrony praw własności intelektualnej;

 • nawiązanie współpracy z portalami aukcyjnymi i negocjowanie z nimi w celu zapobiegania naruszeniom w aukcjach internetowych.