Zakres usług

Obsługa prawna przedsiębiorców

Jednym z głównych obszarów aktywności Kancelarii jest obsługa prawna spółek osobowych oraz kapitałowych. Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną świadczoną wobec Klientów instytucjonalnych, która obejmuje swym zakresem:

 • tworzenie nowych podmiotów prawnych – służymy pomocą przy zakładaniu spółek osobowych, kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Doradzamy także przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw spółek;

 • bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych – oferujemy pomoc prawną w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, umarzania i zastawiania udziałów lub akcji oraz obrotu udziałami i akcjami, a także w zakresie innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego;

 • konsultacje, porady prawne oraz przygotowanie dokumentów związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością (umowy, regulaminy, ogólne warunki, dokumenty rejestrowe, opinie prawne itp.);

 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych – oferujemy obsługę prawną połączeń, podziałów i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych. Doradzamy oraz pośredniczymy w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;

 • analizę prawną i projekty typu due diligence;

 • tworzenie spółek europejskich.

Rozwiązywanie sporów między wspólnikami:

 • doradzamy stronom sporów korporacyjnych oraz reprezentujemy ich uczestników w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, a także w toku negocjacji mających na celu polubowne zakończenie tego typu spraw;

 • poszukujemy optymalnych rozwiązań prawnych, zmniejszających negatywny wpływ konfliktów między wspólnikami na działalność spółek;

 • prowadzimy postępowania związane z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz sprawy dotyczące roszczeń przeciwko członkom organów spółek.

 • mamy doświadczenie w zakresie ochrony praw zarówno wspólników mniejszościowych, jak i wspólników większościowych w przypadku nadużywania uprawnień przez wspólników mniejszościowych.

Pomagamy wierzycielom w dochodzeniu roszczeń od dłużników celowo utrudniających zaspokojenie wierzytelności.

Celowe utrudnianie zaspokojenia wierzytelności może polegać na wyprowadzaniu aktywów ze spółek zagrożonych upadłością, ustanawianiu pozornych obciążeń na majątku, ukrywaniu majątku przez dłużnika lub przekazywania go zaufanym osobom albo selektywnym spłacaniu wierzytelności. Wierzytelności, których dochodzimy, określamy, jako „trudne” albo „bardzo trudne”.

Doradzamy m.in.:

 • jak ubezskutecznić transakcje dłużnika, które utrudniają dochodzenie wierzytelności lub uszczuplają majątek spółki;

 • jak odzyskać dług od członków zarządu spółki, rady nadzorczej lub podmiotów, które uczestniczyły w wyprowadzaniu aktywów z niewypłacalnej spółki;

 • jak zabezpieczać się przed nielojalnymi działaniami dłużników.