SPRAWA ROZWODOWA - PRZEBIEG I KOSZTY PROCESU

 

Opublikowano: 7 marca, 2022

Rozpad małżeństwa jeszcze nie oznacza rozwodu – ten jest możliwy tylko wówczas, gdy stosowny wyrok wyda sąd. Do tego zaś niezbędne jest przeprowadzenie postępowania rozwodowego, którego przebieg regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z każdą sprawą rozwodową wiążą się także określone koszty, których dokładana wysokość zależy od szeregu czynników. Zawsze warto wziąć je pod uwagę przygotowując budżet niezbędny do załatwienia wszelkich formalności związanych z rozwodem.

 

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

Do sprawy rozwodowej należy się odpowiednio przygotować, mając przede wszystkim na uwadze jej prawne aspekty. W tym kontekście warto pamiętać, że sąd może orzec rozwód tylko wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia – a więc ustały między nimi wszelkie więzy, zarówno o charakterze uczuciowym, fizycznym jak i gospodarczym. Zawsze trzeba także skalkulować koszty związane ze sprawą rozwodową. Jednak odpowiedź na pytanie ile kosztuje sprawa rozwodowa możliwa jest tylko wówczas, gdy weźmie się pod uwagę szereg okoliczności związanych z przebiegiem takiej sprawy. Chodzi tu zwłaszcza o konieczność rozstrzygnięcia w postępowaniu kwestii winy za rozpad pożycia małżeńskiego oraz ewentualnego skorzystania z pomocy adwokata.  

 

Rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie

To, jak przebiega sprawa rozwodowa w dużej mierze zależy od tego, czy małżonkowie zdecydowali się na rozwód z orzeczeniem o winie, czy też bez orzekania o winie. Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami polskiego prawa sąd w wyroku rozwodowym zawsze ma obowiązek rozstrzygnąć kwestię winy małżonków za rozpad ich pożycia. Z orzeczenia w tej kwestii można zrezygnować tylko wówczas, gdy małżonkowie wyrażą na to zgodę. W sytuacji więc, gdy jeden z nich nie chce rozstrzygać kwestii winy, drugi natomiast wyraża przeciwną wolę – sąd będzie zobligowany do orzeczenia kto i ewentualnie w jakim zakresie jest winny trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżonków.

Przebieg sprawy rozwodowej jest inny w przypadku konieczności rozstrzygania kwestii winy oraz zupełnie inny w braku takiej konieczności. W pierwszym przypadku należy przeprowadzić (zazwyczaj obszerne i długotrwałe) postępowanie dowodowe – a więc chociażby przesłuchać świadków, czy zapoznać się z takimi materiałami, jak nagrania bądź wiadomości tekstowe. Już z tego względu najczęściej potrzeba co najmniej kilku rozpraw, a więc przynajmniej kilku miesięcy na zakończenie postępowania. W związku z tym rozwód z orzeczeniem o winie zawsze trwa o wiele dłużej, niż w przypadku braku konieczności takiego orzekania.

Podejmując decyzję w tym zakresie nie należy jedynie sugerować się możliwą długością trwania sprawy rozwodowej. Warto podkreślić, że małżonek, który nie okazał się wyłącznie winny rozpadu pożycia – pod pewnymi warunkami – może w łatwiejszy sposób uzyskać od współmałżonka alimenty na swoją rzecz.

 

Napisanie i złożenie pozwu

Po ustaleniu najważniejszych zagadnień dotyczących postępowania rozwodowego można przystąpić do pisania pozwu. Należy w nim przede wszystkim określić strony postępowania – a więc powoda i pozwanego – wskazać sąd, do którego pozew jest wnoszony; jednoznacznie zażądać orzeczenia rozwodu oraz podać uzasadnienie tego żądania. W pozwie należy wskazać wszystkie dowody, o których przeprowadzenie wnosi powód. Dokument ten musi zostać podpisany, opatrzony datą, odpowiednio opłacony oraz wniesiony do właściwego sądu okręgowego.

Sama rozprawa rozwodowa – przebieg tego kluczowego elementu procedury jest ściśle uregulowany przez przepisy prawa – zawsze rozpoczyna się od wywołania sprawy, a więc „zaproszenia” stron na salę rozpraw. Następnie sąd sprawdza obecność i przechodzi do wysłuchania stanowisk stron. Jeżeli zachodzi taka konieczność, w dalszym kroku przystępuje się do postępowania dowodowego. Po jego zakończeniu – gdy nie ma innych wniosków – przechodzi się do końcowych stanowisk, po których sąd wydaje wyrok; oczywiście dopiero po przeprowadzeniu narady. Warto podkreślić, że rozwód bez orzekania o winie często kończy się po jednej rozprawie.

 

Co po wyroku sądu?

Wyrok rozwodowy często nie zamyka różnego rodzaju wspólnych kwestii dotyczących byłych małżonków. Najczęściej trzeba jeszcze podzielić wspólny majątek. W tym celu przeważnie inicjuje się odrębne postępowanie przed sądem, choć nie ma przeszkód, aby małżonkowie dokonali podziału majątku wspólnego w drodze umowy. W praktyce wszystko zależy od tego, czy byłym małżonkom uda się dojść do porozumienia w zakresie zasad podziału tego majątku. Zawsze jednak, gdy porozumienie pomiędzy byłymi małżonkami jest nieosiągalne, sprawę może rozstrzygnąć sąd.

 

Koszty sprawy rozwodowej – o czym należy pamiętać?

Koszty sprawy rozwodowej składają się z dwóch zasadniczych części: kosztów sądowych oraz związanych ze skorzystania z pomocy adwokata. Sprawa rozwodowa – koszty z niej wynikające mogą zostać pokryte przez Skarb Państwa, jeżeli strona wykaże, że nie jest w stanie samodzielnie ich ponieść – zawsze wiąże się z określonymi wydatkami, na które po prostu należy się przygotować. Przykładowo opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych. Niekiedy trzeba się jeszcze liczyć z koniecznością poniesienia opłat związanych ze sporządzeniem opinii przez biegłych.

Osobną kwestią jest koszt pracy adwokata. Jest on właściwie zawsze uzgadniany indywidualnie z klientem, co z kolei oznacza, że stawki mogą być mocno zróżnicowane. Sprawa rozwodowa – od której wyniku zależy przecież przyszłość małżonków – prawie zawsze należy do skomplikowanych, a tym samym pomoc adwokata może okazać się nieocenionym wsparciem zarówno na etapie przygotowywania sprawy, jak i przed sądem. Stąd warto sięgnąć po radę adwokata doświadczonego w sprawach małżeńskich, który będzie w stanie wesprzeć nas w każdej sytuacji związanej z rozwodem.

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin