Rozprawa karna. Jak wygląda jej przebieg?

 

Opublikowano: 25 stycznia, 2021

Przebieg rozprawy karnej nie zawsze jest pełen nagłych zwrotów akcji i skrajnych emocji. Zdecydowanie częściej ma charakter spokojnie prowadzonego procesu. W jego ramach fakty sprawy są przedstawiane przed wymiarem sprawiedliwości, który decyduje o tym, czy oskarżony popełnił przestępstwo, czy może jednak określone zarzuty są bezpodstawne. Przygotowania do rozprawy w sądzie, jak i sama rozprawa karna, to czynności, które mogą ciągnąć się tygodniami. Dziś skupimy się na samym procesie sądowym, opisując (w dużym uproszczeniu) jego przebieg.

Rozprawa karna krok po kroku – początek

Nie zawsze udaje się zakończyć rozprawę karną na jednym terminie. Proces może być przerywany na kilka dni, by np. umożliwić powołanie nowych świadków. Istnieją także przypadki, w których postępowanie sądowe zostaje odroczone (np. na kilka tygodni), ponieważ zarządzenie przerwy nie byłoby w danej sytuacji wystarczające. Skupimy się jednak na tym, jak wygląda rozprawa karna przed wymiarem sprawiedliwości.

Na samym początku sprawa musi zostać wywołana przez protokolanta, który wychodzi na korytarz i recytuje formułkę: „sprawa oskarżonego – imię i nazwisko”. Po tym wezwaniu wszystkie osoby zainteresowane daną rozprawą wchodzą na salę sądową i następuje sprawdzenie obecności. Weryfikowana jest nie tylko lista osób wezwanych, ale także to, czy do procesu zostały dopuszczone wymagane dowody i czy nie ma żadnych przeszkód do rozpoczęcia rozprawy. Jeśli wszystko się zgadza, świadkowie są proszeni o opuszczenie sali.

Przebieg rozprawy karnej – oskarżenie i dowody

Po sprawdzeniu obecności, nadchodzi czas na odczytanie aktu oskarżenia. Za to zadanie jest odpowiedzialny (co do zasady) prokurator. Warto podkreślić, że nie przytacza on pełnej treści aktu oskarżenia, a jedynie streszcza jego zapisy. Gdy czynność ta zostanie ukończona, oskarżony przystępuje do swojej obrony.

Na początku oskarżony jest informowany m.in. o prawie składania wyjaśnień oraz prawie do odmowy składnia wyjaśnień, a także pytany, czy przyznaje się do winy i chce złożyć wyjaśnienia. W zależności od przyjętej linii obrony, oskarżony może udzielić krótkiej wypowiedzi, w której informuje, że zrozumiał zarzut, nie przyznaje się do winy i odmawia składania dalszych wyjaśnień lub dokładnie opisać swoją wersję wydarzeń, przedstawiając okoliczności świadczące o niewinności. Na tym etapie może również otrzymywać pytania od oskarżyciela.

Następnie sąd musi podjąć decyzję, która dotyczy wnioskowanych przez strony dowodów – świadków, nagrań, zdjęć, korespondencji czy różnego rodzaju dokumentów.

Rozprawa karna – zakończenie postępowania i wyrok

Po przeprowadzeniu wymienionych czynności następuje zamknięcie przewodu sądowego, a głos otrzymują strony postępowania, czyli prezentowane są mowy końcowe oskarżyciela i obrony. Polega to zazwyczaj na podsumowaniu oraz ocenie tego, co wynika z przeprowadzonych dowodów – zarówno tych, które świadczą na niekorzyść oskarżonego, jak i tych, przemawiających za jego niewinnością. Po wysłuchaniu stron, sąd udaje się na naradę. Przebieg rozprawy karnej kończy się wydaniem wyroku, który może być ogłoszony tego samego dnia lub w terminie późniejszym – w sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów sąd może odroczyć wydanie wyroku na czas nieprzekraczający 14 dni.

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin