Nagranie rozmowy jako dowód w procesie karnym

 

Opublikowano: 17 lutego, 2023

W każdym procesie karnym chodzi przede wszystkim o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: czy oskarżony popełnił przestępstwo, a jeżeli tak, jaka kary powinna zostać wymierzona. Aby ustalić te kwestie, potrzebne są dowody – najlepiej potwierdzające bezpośrednio przebieg zdarzeń. Do takich bez wątpienia należą różnego rodzaju nagrania, zaczynając od rejestrowanych za pomocą kamer monitoringu, a kończąc na tych wykonanych telefonem. Jednak nie zawsze takie nagrania są legalne, co otwiera pytanie o to, czy można nagrywać rozmowę jako dowód? Choć polskie prawo nie odrzuca możliwości przedstawienia dowodu z nagrania konwersacji, to trzeba pamiętać, że w praktyce może się z tym wiązać szereg trudności procesowych.

Czy nagrywanie kogoś bez jego zgody jest legalne?

Nagrywanie kogokolwiek bez jego zgody jest zagadnieniem złożonym. W grę może tu wchodzić naruszenie różnorodnych przepisów prawa – zarówno administracyjnego, jak i cywilnego oraz karnego. Nagrywanie kogoś bez jego zgody może oznaczać naruszenie jego dóbr osobistych, a w szczególnych przypadkach może stanowić nawet uporczywe nękanie, zakazane przez przepisy karne. Jak to wpływa na nagranie rozmowy jako dowód w sądzie? W końcu w zdecydowanej większości przypadków takie nagrania są zdobywane bez zgody zainteresowanego, a więc mogą w danych okolicznościach (jeżeli nagrywający nie uczestniczy w rozmowie) zostać uznane za nielegalne. Tymczasem nie oznacza to, że z samego faktu, iż nagranie zostało zarejestrowane bez zgody oskarżonego, wynika zakaz jego wykorzystania w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym.

Nagranie rozmowy a dowód w sądzie

Ustalając, jak przedstawia się zagadnienie, które można streści krótkim zdaniem: nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej, trzeba sięgnąć do przepisów Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z art. 168a tego Kodeksu, dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego. Od tej reguły ustawodawca wprowadził jeden wyjątek. Dowód pozyskany we wskazany tu sposób jest niedopuszczalny wówczas, gdy został uzyskany przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków zawodowych poprzez popełnienie takich przestępstw, jak zabójstwo, umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienie wolności.

Mówiąc wprost: dowody pozyskane w sposób nielegalny mogą zostać wykorzystane w sprawie karnej. Polski ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, że w procesie karnym potwierdzeniem określonych faktów może być co do zasady wszystko (każdy środek dowodowy). Nagrywanie kogokolwiek bez jego zgody – czy to przez funkcjonariuszy, czy też przez osoby prywatnie zbierające wyjaśnienia na potrzeby sprawy karnej – nie mieści się w zakresie aktualnych zakazów dowodowych. Tym samym nagranie rozmowy, bez względu na technikę wykonania i okoliczności, w których zostało zrealizowane, może być wskazane jako dowód w sprawie. Co więcej – osoba dysponująca nagraniami wręcz powinna udostępnić je organom ścigania bądź sądowi. Oczywiście o ile nagrania te rzeczywiście mają znaczenie w danym postępowaniu, a więc odnoszą się – przynajmniej pośrednio – do rozpoznawanej sprawy.

Czy nagranie z dyktafonu może być dowodem w sprawie?

Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej właściwie nigdy nie przesądza o wyniku postepowania. Powinni pamiętać o tym zwłaszcza ci, którzy tego rodzaju dowód powołują przed sądem karnym. Jego przedstawienie sądowi wcale nie zamyka dalszego postępowania dowodowego. W postępowaniu karnym sąd zawsze ocenia każdy dowód, wyrabiając sobie opinię o przebiegu zdarzeń oraz postawie oskarżonego na podstawie całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Musi się przy tym kierować zasadami poprawnego rozumowania i doświadczenia życiowego, choć zawsze jego ocena pozostaje swobodna. Właściwie tylko w wyjątkowych przypadkach jeden dowód może zdecydować o treści orzeczenia.

Dokonując jakichkolwiek nagrań na potrzeby sprawy karnej, warto zadbać o ich wysoką jakość. W praktyce jest to jedna z podstawowych kwestii – nagrania zakłócone, trudne do odsłuchania w całości rzadko kiedy mogą posłużyć za wiarygodny dowód w sprawie. Zwłaszcza gdy przedstawiają jedynie wycinek rozmowy, bez szerszego kontekstu. Za niewiarygodne uznaje się co do zasady nagrania, w których treść ktoś ingerował, np. wycinając ich fragmenty bądź montując poszczególne części. Dlatego najlepiej wykonane nagrania poddać co najwyżej oczyszczeniu z szumów i innych niepotrzebnych dźwięków, choć – jeżeli nie czynią one nagrania nieczytelnym – lepiej je pozostawić, aby nie wzbudzać podejrzeń o manipulowanie dowodami. W procesie karnym właściwie wszystkie wątpliwości – jeżeli nie da się ich usunąć – są rozstrzygane na korzyść oskarżonego. Z tego względu, im niższa jakość i większe wątpliwości co do oryginalności dźwięku, tym gorzej dla oskarżyciela (lub innej osoby posługującej się nagraniem).

Sąd skonfrontuje nagranie z innymi dowodami

Skoro w procesie karnym materiał dowodowy rozpatrywany jest w całości, to optymalną sytuacją – zwłaszcza dla tego, kto przedstawia nagranie rozmowy, jako dowód winy oskarżonego – jest możliwość potwierdzenia tez stawianych na podstawie nagrania z innymi źródłami dowodowymi, np. z zeznaniami świadków. Jeżeli uda się w ramach procesu zrekonstruować przebieg zdarzeń, w sposób spójny i niebudzący wątpliwości, to orzeczenie skazujące lub uniewinniające jest praktycznie formalnością – w zależności od tego, co dokładnie udało się udowodnić oskarżonemu.

W przypadkach jednak gdy taka spójność w przebiegu zdarzeń nie została osiągnięta i w sprawie pozostało wiele wątpliwości bądź materiał dowodowy można oceniać na różne sposoby, a każdy kierunek interpretacji jest dopuszczalny, to od razu pojawiają się pytania o to, które z dowodów należy uznać za bardziej wiarygodne. Wtedy wszelkie wątpliwości dotyczące  nagrania – zwłaszcza jego jakości – mogą doprowadzić do tego, że sąd uzna ten dowód za niewiarygodny. Konsekwencją takiego stanu rzeczy przeważnie jest odrzucenie prawdziwości twierdzeń, które miały zostać udowodnione na podstawie nagrania rozmowy.

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin